fbpx

Projekty unijne

PPHC Krasiński Spółka Jawna realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0165/19 pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa PPHC Krasiński Spółka Jawna poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej – Strategia komunikacji marki” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0165/19-00 zawartą dnia 18 czerwca 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa PPHC Krasiński Spółka Jawna poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi prorozwojowej polegającej na opracowaniu i wdrożeniu strategii komunikacji marki.

Wartość projektu 61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 42 500,00 PLN.

signum projekt ue
Menu